Valberedningens förslag till årsmötet

Valberedningen har arbetat med att få fram lämpliga personer för att ersätta tre avgående styrelseledamöter, en revisor och dennes ersättare samt en valberedare.

Valberedningens förslag

Övriga handlingar har presenterats tidigare:

Årsmötets dagordning

Årsredovisning 2020, Revisionsberättelse

Skriv gärna ut handlingarna för att ta med dem till årsmötet som äger rum på onsdag 29 september kl 9.00 i Missionskyrkans Kyrksal. Läs mer här

Än finns det tid att anmäla sig till årsmötet, se fliken Anmälan/Program – Möten.

Valberedningen
Ulla. Kristina, Carin

Inbjudan till årsmöte

Äntligen kan vi nu bjuda in till årsmöte avseende 2020 års verksamhet!

Tid Onsdag 29 september kl 9.00
Plats Missionskyrkan, Kyrksalen

Du som vill delta anmäler dig på föreningens hemsida, se fliken flik Anmälan/Program – Möten.

OBS! Mötet omfattar endast formella förhandlingar. På grund av fortsatta pandemirestriktioner måste vi ha kontroll på antalet besökande – därav anmälningsförfarande – och vi kan tyvärr inte erbjuda fika.

Ladda ner Årsmöteshandlingarna

Ladda ner Dagordningen

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet, via mejl uppsala@aktivaseniorer.com eller adress Aktiva Seniorer Uppsala | c/o Elisabeth Agell | Västertorg 5A | 752 43 Uppsala.

bror-erik lundin
Bror-Erik Lundin, för styrelsen

Årsmöteshandlingar klara att ladda ner

Handlingarna till föreningens årsmöte den 4 mars finns nu tillgängliga.

Som framgår av verksamhetsberättelsen har vi under 2018 haft en stor och imponerande verksamhet med åtskilliga eftertraktade programpunkter. Våra medlemmar (över 1700 st) har tillsammans svarat för tusentals besök på våra aktiviteter.

Av resultaträkningen framgår att vi omsatt omkring 700 tkr. Vi har tyvärr ett ekonomiskt underskott på c:a 45 tkr och tillsammans med 2017 års underskott på c:a 30 tkr har vårt egna kapital under de två senaste åren minskat med omkring 75 tkr.

Innevarande år 2019 bör bli betydligt bättre ekonomiskt. Vi får nu genomslag på höjningen av medlemsavgiften för make, maka, partner och sammanboende. Beslut om detta togs av förra årets årsmöte. Den stora kostnaden för utvecklingen av bokningssystemet är att betrakta som en engångskostnad. Vi kommer också att sluta annonsera i tidningar samt se över avgiftsstrukturen för arrangemangen. Om man blickar framåt mot 2020 räknar vi med att högre medlemsavgift ska kunna säkerställa en bättre lönsamhet. Det är viktigt för att vi ska kunna bibehålla föreningens stora attraktivitet.

En djupare genomgång av ekonomin planeras på årsmötet.

Bror-Erik Lundin, kassör FAS Uppsala

Upptaktsmöte inför våren program

I måndags, den 21 januari, hade vi upptaktsmöte för vårprogrammet i Missionskyrkan. Trots den kalla dagen var det många (cirka 150 personer) som deltog.

Först berättade intendent Mikaela Granath om den offentliga konsten i Uppsala. Det var intressant att se och höra om all konst som vi har tillgång till. Mikaela delade dessutom ut ett dokument över kommunens guidade konstvandringar i vår.

Några av de programmakare som har arbetat fram vårens programpunkter berättade om sina egna kommande aktiviteter. Hoppas att ni hittar något som ni vill delta i!

Kassör Bror-Erik Lundin fick sedan ordet och förvarnade om det negativa ekonomiska resultat som för andra året i rad väntar föreningen. Mer härom på årsmötet 4 mars.

Mötet avslutades med kaffe och kaka.

Välkomna till vårens aktiviteter!

Eva Ulriksson, styrelseledamot FAS Uppsala

Årsmöte till musik

Vid föreningens 15:de årsmöte avtackades tre män efter sina insatser i styrelsen; Ruben Jonson, Sven-Gunnar Ericson och Torsten Åkesson fick varsin present och en stilig ros.

Tre nya män valdes in, Jan-Åke Eriksson, Bror-Erik Lundin och Anders Uddgren.

Förslaget från styrelsen att samtliga medlemmar betalar årsavgift 100 kronor från och med 2019 beslutades av årsmötet. Detta innebär att gifta/sambor inte längre får ”mängdrabatten” 150 kr/par.

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna tog Gimo Big Band med vokalisten Ingela Nilsson över scenen med sin härligt svängiga musik. (Foto: Sven Tideman)
Troligen var vi många som var nyfikna på vad presenten i den bruna papperspåsen var. Ruben, avgående kassören, visade stolt upp sin dyrgrip vid kaffe- och tårtastunden. (Foto: Ulla Englund)

Text&foto: Ulla Englund | Foto: Sven Tideman

Årsredovisningen för 2017

Årsredovisningen för 2017, innehållande verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning, finns nu tillgänglig för medlemmarna här på vår hemsida. 

Dessutom finns dagordningen för årsmötet 2018 här.

Valberedningens förslag är tillagt 28/2.

Årsmötet äger rum måndagen den 5 mars kl 14.00 i Kyrksalen, Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40. Välkommen med din anmälan.

Britt-Marie Gunnarstedt, ordförande FAS Uppsala

Rapport från årsmötet

Vid gårdagens årsmöte invaldes tre nya styrelseledamöter: Britt-Marie Gunnarstedt, ny ordförande efter Anita Lundin, Catarina Ehinger samt Lena Runfors.

Bror-Erik Lundin ledde årsmötesförhandlingarna, föregående styrelse beviljades ansvarsfrihet och förra årets motion angående maximala antalet gånger en styrelseledamot kan omväljas beslutades med långt mer än två tredjedelars majoritet och kommer att ingå i föreningens stadgar.

Nya styrelsen.

Nya styrelsen, från vänster: Britt-Marie Gunnarstedt, Catarina Ehinger, Eva Ulriksson, Torsten Åkesson, Lena Runfors, Sven-Gunnar Ericson, Ruben Jonson, Margareta Engvall, Ulf Holmqvist samt Elisabeth Agell.

Anita Lundin, Gunnel Jidåker och Lena Svensson avtackades för sina år i styrelsen med blommor och uppskattande ord och Bror-Erik Lundin för sin goda insats som ordförande under årsmötet.

Bror-Erik Lundin flankeras till vänster av Lena Svensson och av Anita Lundin till höger. Gunnel Jidåker är inte med på bilden.

Efter avtackningen framförde Göran Schnell ett antal av Elvis Presleys låtar samt berättade däremellan känt och mindre känt om Elvis. Att det var en uppskattad halvtimme märktes på alla huvud och fötter som rörde sig i takt med musiken.

Eftermiddagen avslutades med kaffe och kaka.

Text Ulla Englund | Foto Sven Tideman

Årsmöte med Dan Anderssons visor

Föreningens årsmöte har avlöpt i vanlig god ordning. Två nya styrelseledamöter valdes in, Elisabeth Agell och Ulla Blomstedt.

Revisor Bo Pålsson uttryckte sin glädje över föreningens goda ekonomi och ordförande Anita Lundin berättade om planerna på hur pengarna från förra årets stora ekonomiska överskott på olika sätt ska gå tillbaka till medlemmarna och funktionärerna.

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna avtackades Kristina Söderlind Penton för sin insats som föreningens sekreterare de senaste fyra åren. Bengt Karlsson avtackades för sina år i valberedningen och Bror-Erik Lundin för sin insats som ordförande för ännu ett årsmöte. Vi kommer att träffa på alla tre på olika håll i föreningen även i fortsättningen.

Innan årsmötet avslutades med kaffe och bullar fick vi en underbar halvtimme med Dan Andersson i ord och ton. Musikanterna var förnämliga Göran Almlöf (sång) och Bertil Teodorsson (musik).

Mellan 60 och 70 medlemmar deltog i årsmötet.
De tre avtackade: (från vänster) Bror-Erik Lundin, Kristina Söderlind Penton och Bengt Karlsson.
De förnämliga musikanterna Göran Almlöf och Bertil Teodorsson.

Text & foto Ulla Englund

Årsmöte 2013 med dragspelsmusik

Vid gårdagen årsmöte valdes Anita Lundin, tidigare vice ordförande, till ordförande på ett år efter Bror-Erik Lundin som avgick i samband med årsmötet.

Nyinvalda till styrelsen blev Ulf Holmqvist (ny vice ordförande) och Björn Sahlin som ersätter Trygve Bringhammar som lämnade styrelsen i höstas. Kristina Söderlind Penton och Gunnel Jidåker omvaldes på två år. Övriga i styrelsen har ett år kvar av mandattiden.

Barbro Henriksson ersätts i valkommittén av Solveig Dansson. Föreningens båda revisorer omvaldes på ett år vardera.

Medlemsavgiften beslutades även under 2014 vara 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för makar/sammanboende.

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna övertogs podiet av Uppsala dragspelsklubb Uppdraget som bjöd på många fina Evert Taube-låtar. Med hjälp av utdelade texter sjöng publiken med i allsång. En riktigt härlig stund som avslutades med kaffe och tårta.

Många dragspel men även fiol, nyckelharpa, gitarr och bas ingår i Uppdraget.
Dragspelsmusiken var ett mycket uppskattat inslag i årsmötet.
Barbro Henriksson och Bror-Erik Lundin avtackades med blommor. Trygve Bringhammar var inte närvarande men avtackas senare.

Text och bild: Ulla Englund, telefon 0730-38 91 77