Hem » Stadgar

Stadgar

Stadgar för Föreningen Aktiva Seniorer i Uppsala

§1
Ändamål och omfattning
Förening av Aktiva Seniorer skall i enlighet med förbundets program och stadgar främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.

§2 
Medlemskap 
Medlemskap kan erhållas av alla seniorer.

§3 
Organisation
Föreningens geografiska verksamhetsområde och vilket samrådsområde föreningen skall tillhöra fastställs av respektive förening i samråd med förbundsstyrelsen.

§4 
Föreningsstämma
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.

Mom 1
Föreningsstämman består av föreningens medlemmar. Representanter för förbundsstyrelsen äger närvaro- och yttranderätt.
Mom 2
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före mars månads utgång. Kallelse publiceras i vår­programmet (januari månad) samt på hemsidan senast fyra veckor före stämman. Kallelsen skall för kännedom sändas med e-post till Förbundsstyrelsen. Handlingar till föreningsstämma skall finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast två veckor före stämman.
Mom 3
Extra föreningsstämma skall sammankallas om förbundsstyrelsen, föreningsstyrelsen eller föreningsrevisorn gör framställan härom. Kallelse till extra föreningsstämma utsändes av föreningsstyrelsen senast två veckor före stämman.
Mom 4a)
Beslut må fattas med acklamation. Omröstning vid föreningsstämma sker öppet utom vid personval då sluten omröstning skall ske. Ordföranden har utslagsröst vid öppen omröstning. Vid sluten omröstning med lika röstetal avgör lotten. Är ordföranden ej röstberättigad avgör lotten även vid öppen omröstning.
Mom 4b)
Ledamot vald på två år skall kunna omväljas högst två gånger. Ledamot vald på ett år skall kunna omväljas högst fem gånger. Efter ett år är personen valbar igen. [Tillägg 2017]
Mom 4c)
Ledamot av valberedningen skall kunna omväljas högst fem gånger. Efter ett år är personen valbar igen. [Tillägg 2017]
Mom 4d)
Ledamot av föreningsstyrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller i val av revisor.
I övrigt sker förhandling enligt Förhandlingsordning Bilaga.
Mom 5
Motioner till föreningsstämma kan väckas av föreningsmedlem, som erlagt fastställd årsavgift. De skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman.
Mom 6
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna
Val av vice ordförande för stämmoförhandlingarna
Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna
Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan upptaga till behandling
Fastställande av föredragningslista
Föreningsstämmans behöriga utlysande
Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse inkl ekonomisk redovisning
Revisorns berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Disposition av överskott respektive täckande av underskott
Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen
Verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår framläggs för kännedom.
Motioner från enskilda medlemmar
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Val: Mandatperiodens längd för styrelsens ledamöter fastställs av respektive föreningsstämma,
dock högst två (2) år, därefter ev omval. Vid valen skall successiv tillsättning beaktas.
Val av föreningsordförande
Val av vice föreningsordförande
Val av minst tre (3) övriga ledamöter i föreningsstyrelsen
Val av en revisor jämte suppleant
Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma
Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter.
Valberedningen skall vid stämman lägga fram förslag till styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleant samt, efter samråd med styrelsen, ledamöter i valberedningen.
Frågor, vilka stämman beslutat upptaga till behandling.

§5
Föreningsstyrelse
Föreningsstyrelsen leder och svarar för föreningens verksamhet mellan stämmorna.

Mom 1
Föreningsstyrelsen består av föreningsordförande, vice ordförande och övriga av stämman valda ledamöter. Föreningsstyrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av ledamöterna plus en är närvarande.
Föreningsstyrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
Mom 2
Föreningsstyrelsen skall fastställa verksamhetsplan och budget för föreningen, förvalta föreningens medel och övrig egendom, ansöka om kommunbidrag och övriga för föreningen aktuella bidrag, avgiva verksamhetsberättelse samt utfärda kallelse till föreningsstämma.
Mom 3
Föreningsstyrelsen kan utse ett arbetsutskott bestående av minst tre ledamöter. Arbetsutskottet får ej bilda egen majoritet i styrelsen.

§6 
Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs av föreningsstämman. Medlem, som ej erlagt årsavgift, saknar rösträtt vid föreningsstämma och kan uteslutas ur föreningen.
Nya medlemmar som tillkommer under årets sista kvartal betalar vid inträdet gällande årsavgift för det kommande året. Avgiften inkluderar då de kvarvarande månaderna för innevarande år. Detta innebär att medlemmen registreras som medlem det år betalningen kommit föreningen tillhanda, men intäkten periodiseras till kommande år och tas upp som intäkt först året efter det att inbetalningen gjorts.

§7 
Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kalenderår, 1 januari-31 december.

§8 
Redovisning
I årsrapport redovisas balansomslutning, likvida medel och årets resultat samt antalet medlemmar per 31 december föregående år. Inbetalning av årsavgiften skall ske senast den 31 mars.

§9
Upplösning
Eventuell upplösning beslutas av ordinarie eller extra föreningsstämma. Upplöses förening tillfaller medlemsregister och tillgångar förbundet. Tillgångarna kommer att fonderas under fem (5) år för att användas vid eventuell nystart.
Sammanläggs Aktiva Seniorföreningar tillfaller nettotillgångarna den nya föreningen.

§10 
Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras av ordinarie föreningsstämma genom beslut med minst 2/3 majoritet. För att äga giltighet skall sådant beslut godkännas av förbundsstyrelsen.

Stadgar för Föreningen Aktiva Seniorer i Uppsala antagna vid styrelsemöte den 24 april 2017
beträffande § 4 Föreningsstämma Mom 4b)-4d) antagna av ordinarie årsstämma i Uppsala 1 mars 2017
Godkända av Förbundsstyrelsens enligt mejl 19 maj 2017 från ordf Birgitta Berglund