Hem » Stadgar » Bilaga

Bilaga

Bilaga: Förhandlingsordning vid Aktiva Seniorers stämma

1 Beredning
Beredning i särskild utskott kan vid stämman ske av följande ärenden:
  – Styrelsens verksamhetsberättelse
  – Revisorns berättelse
  – Fastställande av balansräkning. Förslag till disponerande av rörelseöverskott respektive täckande av underskott
  – Fråga om ansvarsfrihet för räkenskaper och övrig förvaltning
  – Framställningar och förslag från styrelsen
  – Motioner
  – Arbetsplan och budget för innevarande verksamhetsår

Beredning av val sker av valberedningen.

De särskilda utskotten väljs av stämman efter förslag från styrelsen. Utskotten utser inom sig ordförande och sekreterare efter förslag från styrelsen.

2 Yttranderätt
Yttranderätt tillkommer förtroendevalda och tjänstemän inom Aktiva Seniorer samt av styrelsen inbjudna personer.

3 Förslagsrätt
Förslagsrätt tillkommer röstberättigade personer. Yrkande skall på ordförandens begäran lämnas skriftligt.

4 Rösträtt
Rösträtt tillkommer styrelsens ledamöter samt valda ombud i enlighet med stadgarna. Ledamot av styrelsen äger icke deltaga i votering angående ansvarfrihet för denna eller i val av revisorer.
Röstberättigade personer skall vara upptagna i en röstlängd, som fastställs av stämman. Varje person i röstlängden äger en röst även om samma person förekommer i röstlängden mer än en gång.

5 Valbarhet
Valbar i de val, vilka stämman obligatoriskt har att verkställa, är varje nominerad person.

6 Tidsbegränsning
Tidsbegränsning för debattinlägg kan införas efter beslut av stämman.

7 Proposition
För ärenden beredda av särskilda stämmoutskott gäller, att utskottets yrkande är huvudproposition. Till behandling upptages därutöver i förekommande fall styrelsens avvikande förslag som kontraproposition (eller, om ytterligare yrkanden görs, som förslag till kontraproposition).

På motion i ursprunglig form ställes icke proposition, såvida icke motionsyrkandet i plenum väckts av person med förslagsrätt. Yrkandet blir i så fall kontraproposition (eller förslag till kontraproposition). Reservation, som gjorts i utskott, måste på nytt tas upp som förslag i plenum för att komma under omröstning. Yrkandet blir då kontraproposition (eller förslag till kontraproposition).

Innebär propositionen, som därvid erhåller majoritet, förslag till uttalande eller åtgärd, ställes slutligen detta förslag mot avslag.

För ärenden vilka icke utskottsbehandlats gäller, att ordföranden fastställer huvudpropositionen.

8 Votering
Beslut må fattas med acklamation. Begärs votering skall den ske öppet utom vid personval, då sluten votering skall ske. I händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst vid öppen votering. Vid sluten votering skiljer lotten. Votering får icke ske medels fullmakt eller genom ombud.

Vid öppen votering må beslut fattas efter provvotering, varvid röstkort kan begagnas. Begäres rösträkning eller skall sluten votering ske, avger de röstberättigade sitt votum i den ordning röstlängden anger.

Vid personval skall valsedel upptaga det antal namn valet gäller.

9 Reservation
Reservation kan ske muntligt eller skriftligt. Skriftlig reservation skall vara inkommen till stämmosekreteraren senast 7 dagar efter stämmans avslutande.

10 Övrigt
Tvistiga frågor rörande förhandlingsordningen avgörs i övrigt i enlighet med tillämpliga delar av kommunallagen. Kan så icke ske, beslutar stämman från fall till fall.